KikazaruOne of the three wise monkeys, known as Kikazaru.